ارتباط با ما

تلفن دبیرخانه: 02122194036

اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی:  0919 1234 212

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۴۶۷

پست الکترونیک: info@festival.festival.festival.iranianrangers.iriranianrangersday@gmail.com

آدرس: تهران, بلوار ارتش، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ساختمان یگان حفاظت، دبیرخانه اجرایی جشنواره ملی روز جنگلبان.